PCB Polska

EnglishGermanPolishRussian

Jakiej zaprawy użyć?

Poważnym problemem rzutującym na opinie o elewacjach klinkierowych jest zjawisko pojawiających się po pewnym czasie różnego rodzaju uszkodzeń, wykwitów, wyługowań i przebarwień na ich powierzchniach. 

Z wielu przeprowadzonych badań wynika, że około 35% wszystkich wykwitów i wyługowań powierzchniowych powstaje w wyniku zastosowania niewłaściwych zapraw, około 25% związane jest z wykonaniem robót bez zabezpieczeń w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, mróz), około 25% w wyniku popełnionych błędów podczas wykonywania prac i około 15% z innych przyczyn.

 Z powyższego wynika więc, że właściwy dobór zapraw do murów klinkierowych i licowych decyduje znacząco o końcowym efekcie wykonywanych prac. Spoiny stanowiące jedynie 15 – 20 % całkowitej powierzchni elewacji są tym elementem, na którym często koncentrują się takie zjawiska jak : wyługowania, wykruszenia, wykwity. Sam dobór cegły elewacyjnej – nawet najwyższej jakości – nie daje więc żadnej gwarancji i całkowitego zabezpieczenia przed w/w zjawiskami.

Na rynku polskim jest ogromna różnorodność materiałów ściennych do których zaliczają się : cegła licowa, klinkierowa itp. Cechuje je różnorodność właściwości, z których na szczególną uwagę zasługuje zachowanie się cegły pod względem wchłaniania wody (nasiąkania wodą). W związku z tym parametrem rozróżniamy cegły : o dużej nasiąkliwości (cegły licowe, ręcznie formowane) i cegły o małej nasiąkliwości wody (zazwyczaj cegły klinkierowe tzw. maszynowe).

PCB-Polska oferuje następujące zaprawy murarskie uwzględniające stopień nasiąkliwości cegieł:

  1. MK-8 i MK-8t z trasem – specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murów elewacyjnych z mocno nasiąkliwych cegieł licowych o nasiąkliwości >8% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.
  2. MK-3 i MK-3t z trasem – specjalna zaprawa murarska do wznoszenia murów elewacyjnych z cegieł klinkierowych o nasiąkliwości 3-8% z jednoczesnym pełnym i gładkim wykonaniem spoin.
  3. BZK i BZK-t z trasem – specjalna bazowa zaprawa murarska do wznoszenia elewacji z cegieł klinierowych o nasiąkliwości 3-8%. Spoinowanie odbywa się w drugim etapie po całkowitym związaniu zaprawy murarskiej.
  4. BZK-r i BZK-rt z trasem – specjalna bazowa zaprawa murarska do wznoszenia elewacji z cegieł licowych o nasiąkliwości >8%. Spoinowanie odbywa się w drugim etapie po całkowitym związaniu zaprawy murarskiej.

Związek pomiędzy zaprawą i cegłą – a więc przyczepność i szczelność – w dużym stopniu zależą od właściwego dobru odpowiedniej zaprawy murarskiej przy uwzględnieniu charakterystyki absorpcyjnej cegły. Dla każdego rodzaju zaprawy dozowane są celowo środki, które zatrzymują wodę, gdy zaprawa jest jeszcze świeża zapobiegając w ten sposób twardnieniu zaprawy na powierzchni styku z cegłą. W przypadku cegieł o dużej nasiąkliwości nie jest więc konieczne wstępne zwilżanie cegieł przy zastosowaniu zaprawBZK-r, BZK-rt, MK-8 i MK-8t. W przypadku cegieł o niskiej nasiąkliwości woda pracuje w opóźnionym trybie, przez co woda deszczowa ma ułatwiony dostęp do wnętrza zaprawy wypłukując w ten sposób spoiwo. Zaprawy BZK,  BZK-t, MK-3 i MK-3t zapobiegają temu zjawisku, posiadając specyficzną zdolność zatrzymywania cząsteczek wody oraz odpowiedni skład granulometryczny – przez co zapobiega się efektowi ślizgania się cegieł lub utraty przyczepności cegieł – zapewniający optymalną stateczność muru. Zaprawy PCB charakteryzują się przy tym  również dużą plastycznością i łatwością obróbki.  Oznacza to, że stosowana na budowie zaprawa jest zawsze dostosowana do odpowiedniego typu cegły i gwarantuje właściwe wykonanie prac.